LẬP TRÌNH ALPHASOFTWARE

AlphaSoftware định hướng phát triển và sử dụng công nghệ phần mềm nền tảng.

– Đa nền tảng.
– Công nghệ phù hợp yêu cầu sản phẩm của khách hàng.
– Ngôn ngữ : C#, VB, ASPX, PHP…
– Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server, Oracle, MySql.

Tư vấn chuyển đổi số, phát triển phần mềm, dịch vụ lập trình quốc tế, tích hợp hệ thống, cung cấp dịch vụ quản trị hệ thống, phát triển các ứng dụng Website, cung cấp các dịch vụ IT chuyên nghiệp và dịch vụ gia tăng là các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty. Với đội ngũ tư vấn giỏi và có kinh nghiệm, chúng tôi được các khách hàng tin tưởng trong việc hoạch định các chiến lược và lộ trình đầu tư toàn diện một cách hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Microsoft platform, PHP platform.

IIS, Apache Web Server, IBM Websphere, BEA Weblogic, SiliverStream, Microsoft.NET.

J2EE/EJB, RMI, CORBA, ORBit, RMI-IIOP, COM/DCOM, MTS, SOAP, DB2 XML Extender.

Java, C, C++, Visual Basic, JSP, Perl, ASP, ASP.NET, Java/VB Script, XML/XSL, XSL-FO, Lotus Notes Domino, HTML/DHTML, WebL, PL/SQL, VisualAge for Java.

HTML/DHTML, WebL, ASP, Servlet/JSP, Java Scrip, VB Scrip, Perl, PHP, MS FrontPage, MS Visual InterDev, CoffeeCup HTML, Macromedia Studio MX, Adobe PhotoShop, Corel Draw, ALPHASOFTWARE’s Autonomous Dweb.

Sun Solaris, Redhat Linux, MS DOS, MS Window 95/98/NT/2000, Novel Netware, OS/400, HP Unix, AIX, AS/400, Sun Solaris, OS/2, and VMS/VAR.

Oracle, MS SQL Server, MS Access, FoxPro , MySQL, DB2, PostgreSQL, Lotus Notes Domino, Sybase.

Novell, Window NT/2000, UNIX, Linux, Internet/Intranet, WAN/LAN, Voice over IP, low-level TCP/IP, Symbian OS, Mobile Computing.

Lotus Notes, MS Exchange, and Mdaemon.

Rational Rose, Rational XDE, ERWin, Oracle, UML.

Portal server and applications, Data warehouse implementations, Web-based Applications, Client/Server Applications, e-Commerce, ERP solutions.